Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 21331 View view 44.200.194.255 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติ กศน.ตำบลลอ  บันทักเมื่อ 11/01/2021 09:40 น.

 

กศน.ตำบลลอ เดิมตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลเวียงลอ หมู่ที่ 5 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี นางสาวคนึงนิจ กาศสนุก (หัวหน้า กศน.ตำบลลอ) นางสาวกานต์ชนา  มีฉลาด (ครูอาสา) ทำหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายสำนักงาน กศน.ในพื้นที่ตำบลลอ และได้ย้ายมาใช้อาคารห้องสมุดของโรงเรียนบ้านเวียงลอ(เดิม) หมู่ที่ 11 ตำบลลอ อำเภอจุน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2551 ต่อมาสำนักงาน กศน.มีหนังสือสั่งการที่ ศธ.0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการดำเนินงาน กศน.ตำบล โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอ มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

กศน.ตำบลลอ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
NKINFOWEB
NKINFOWEB  เบอร์โทรติดต่อ  054-989123,Fax 054-999432
ติดต่อผู้ดูแล www.nkinfoweb.org
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo